01.
Termal Yaralanmadan Sonra Barsakta Oluşan Bakteriyel Translokasyonun Yanık Sepsisindeki Rolü (Deneysel Çalışma)
Ang Ö., Çetinkale O., Şenyuva C.
İnfeksiyon Dergisi 5(1): 1-5, 1991


02.
Kliniğimizde Mikrovasküler El Replantasyonu Uygulamaları ve Geç Fonksiyonel Sonuçları (2 Olgu Bildirisi)
Çetinkale O., Şenyuva C., Durmaz H., Erözbek A.
Haseki Tıp Bülteni 30 (3), 329-334, 1992


03.
Yanık ve Eskar Dokusunun Immün Fonksiyonlar, Bakterilere Karşı Direnç ve Lökositer Popülasyonda Ortaya Çıkardığı Değişikliklerin Hayvan Modelinde Araştırılması
Çetinkale O., Ayan F., Şenyuva C., Çaşkurlu H., Pusane A.
Cerrahpaşa Tıp Falkültesi Dergisi 23(1): 1-8,1992


04.
Son Onbeş Yıllık Cerrahpaşa Verilerindeki Yanık Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi ve Yanık Tedavisindeki Ülkemiz Gerçekleri
Yıldırım İ., Çetinkale O., Şenyuva C., Müftüoğlu T.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 23(1): 119-125, 1992


05.
Bağışıklık Sisteminde Yanıktan Sonra Oluşan Baskı Ile Infeksiyona Karşı Direncin Azalması Arasındaki Ilişkinin Araştırılması
Çetinkale O., Çaşkurlu H., Ayan F., Şenyuva C., Pusane A.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 23: 369-374, 1992


06.
Yanık Eskarının Erken Eksizyonu ve Greftlemenin Barsakta Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırlıması
Çetinkale O., Ang Ö., Bilgiç L., Şenyuva C., Pusane A.
Çağdaş Cerrahi Dergisi 6: 35-41, 1992


07.
İlerlemiş Baş-Boyun Kanserlerinin Rezeksiyonu Sonucu Ortaya Çıkan Defektlerin Free Flepler Ile Onarımı
Güzel Z., Şenyuva C., Aydın Y., Bayramiçli M.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 24: 493-503, 1993


08.
The Restorative Effect Of Early Eschar Excision And Grafting On Depressed Immune Response In Burned Mice
Çetinkale O., Çizmeci O., Ayan F., Şenyuva C., Büyükdevrim S., Pusane A.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi (Eng) 1(1): 1-5, 1993


09.
İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Önkol Flebi Kullanımı
Şenyuva C., Güzel Z., Aydın Y., Çelik N., Bayramiçli M., Yücel A., Mındıkoğlu A.N.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2: 2, 107-115, 1994


10.
Termal Yaralanmanın Hücresel İmmün Cevap Üzerine Etkilerinin Sıçan Modelinde İnvivo Yöntemlerle Araştırılması
Çetinkale O., Ayan F., Şenyuva C., Farahmand M., Pusane A.
Yeni Symposium 32: 107-114, Ocak-Nisan 1994


11.
İlerlemiş Kanserlerin Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Geniş Skalp, Kemik ve Dura Defektlerinin Hemen Onarımı İçin Flep Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
Güzel Z., Aydın Y., Şenyuva C., Aygıt A.C., Bayramiçli M., Sanus Z., Mındıkoğlu A.N., Altıntaş M.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3: 188-200, 1994


12.
Travma Sonrası Orbita Tababn Defektelerinin Rekonstrüksiyonunda Silastik Blok Kullanımı
Güzel Z., Aydın Y., Şenyuva C., Aygıt A.C., Altıntaş M.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25:159-174, 1994


13.
Klippel-Trenaunay Syndrome A Review of Clinical Cases and Operative Technique
Güzel Z., Yücel A., Aydın Y., Şenyuva C.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25: 363-368, 1994


14.
Kolon Anastomozlarında Fibrin Yapıştırıcıların Kullanılması
Şenyuva S., Ersan Y., Uras C., Şenyuva C.
Çağdaş Cerrahi Dergisi 8:11, 1994


15.
Mikrovasküler Cerrahide Güvenli Bir Rekonstrüksiyon Seçeneği: Serbest Alt ransvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi (Alt TRAM Flepleri)
Şenyuva C., Yücel A., Güzel Z., Bayrı O., Orak F.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3(1): 37-43, 1995


16.
Topuk ve Ayakbileği Alanının Sorunlu Geniş Doku Yokluklarında Serbest Grasilis Kas Aktarımı ve İşlevsel Değerlendirilmesi
Şenyuva C., Yıldırım M., Yücel A., Bayramiçli M., Yıldırım İ.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 3: 1, 17-22, 1995


17.
Open Bite Deformitesi Oluşturan Makroglossi
Güzel M.Z., Şenyuva C., Aydın Y., Aygıt A.C., Yazar Ş.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 26: 98, 1995


18.
Yüz Felcine Bağlı Gelişen Lagoftalmus Tedavisinde Altın Ağırlık İmplantasyonu
Şenyuva C., Yücel A., Okur İ., Aydın Y., Güzel Z.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4: 106-112, 1996


19.
Ters Akımlı Radial Önkol Flebinin El Cerrahisinde Kullanımı
Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Okur İ., Çetinkale O., Güzel Z.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4: 140-150, 1996


20.
Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Elektif Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımları
Şenyuva C., Yücel A., Aydın Y., Okur İ., Kuyubaşı S., Güzel Z.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 4: 151-158, 1996


21.
Gracilis Kas Transferi, Masseter Kası Transpozisyonu ve McLaughlin Yöntemleriyle Yüz Felci Tedavisi
Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Güzel Z., Yıldırım İ.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 28: 17-23, 1997


22.
Ağız Tabanını Tutan Malign Tümörler: 20 klinik olgunun irdelenmesi
Şenyuva C., Aydın Y., Yücel A., Güzel Z., Türkaslan T., Mındıkoğlu A.N.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 28: 24-32, 1997


23.
The Use of Vascularized Bone Graft in Multiple Enchondromatosis: A Case Report
Şenyuva C., Benlier E., Yücel A., Hız M.
Turkish Journal of Bone and Joint Surgery 3: 22-26, 1997


24.
Kostokonral Greftlerle Düzeltici Rinoplasti
Şenyuva C., Aydın Y., Güzel Z., Yücel A., Okur İ., Erözbek A.
Türk Otolarengoloji Arşivi 35: 39-45, 1997


25.
Foley Catheter Stabilization of Unstable Isolated Zygomatic Arch Fracture – Report of a Case
Şenyuva C., Yücel A., Türkaslan T.
Türk Otolarengoloji Arşivi 35: 83-86, 1997


26.
İnferior Pedikül Tekniği İle Çok Büyük Memelerde Reüksiyon Mamoplasti
Güzel Z., Aydın Y., Aygıt A.C., Şenyuva C., Yıldırım İ., Yücel A., Orak F.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 28: 82-88, 1997


27.
Oral Verrüköz Karsinom
Demirkesen C., Göksel S., Kaner G., Kural Y., Onsun N., Şenyuva C., Cansız H.
Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi


28.
Baş-Boyun Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonlarda Selektif Embolizasyon Destekli Cerrahi Girişimler
Aydın Y., Türkaslan T., Şenyuva C., Koçer N., Altıntaş M.
Türk Plastik Cerrahi Dergisi 9: 1-5, 2001